Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

phenomenalistic /finɔminə'listik/  

  • Tính từ
    (thuộc)thuyết hiện tượng

    * Các từ tương tự:
    phenomenalistically