Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

phenomenalist /fi'nɔminəlist/  

  • Danh từ
    (triết học) người theo thuyết hiện tượng

    * Các từ tương tự:
    phenomenalistic, phenomenalistically