Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

phenomenalize /fi'nɔminəlaiz/  

  • Ngoại động từ
    hiện tượng hoá, đưa ra thành hiện tượng
    phi thường hoá, làm thành kỳ lạ