Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  khoa trương, bay bướm, cầu kỳ (lời văn)
  tầm phào, trống trỗng (lời nói)
  khoe khoang, khoác lác
  Danh từ
  chuyện tầm phào
  lời khoe khoang, lời khoác lác