Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

distemper /di'stempə[r]/  

 • Danh từ
  màu keo
  (thú y)bệnh sốt ho (của chó)
  Động từ
  tô màu bằng keo

  * Các từ tương tự:
  distempered