Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hypochondria /,haipə'kɒndriə/  

  • Danh từ
    chứng bệnh tưởng

    * Các từ tương tự:
    hypochondriac