Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hysteria /hi'stiəriə/  

  • Danh từ
    (y học)chứng icteri
    (bóng) sự cuồng loạn