Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (thực vật) quả hạch
  (kỹ thuật) êcu, đai ốc
  (lóng) đầu (người)
  nó tông đầu vào trần nhà
  (lóng, xấu) (cũng nutter) người điên
  nó lái như một thằng điên, sẽ có ngày nó tự giết mình cho mà xem
  (lóng, xấu) (với một danh từ ở trước) người ham thích, người say mê (cái gì)
  a movie nut
  người ham thích chiếu bóng
  việc hóc búa; tình thế gay go
  the exam was a tough nut
  cuộc thi quả là gay go
  kẻ khó chơi; kẻ mặt sắt đen sì
  ông ta là một kẻ mặt sắt đen sì, tôi không nghĩ là ông ta sẽ cho phép chúng ta
  nuts
  (số nhiều) (Mỹ, lóng)
  hòn dái
  đá ai vào dái
  do one's nut
  (lóng)
  rất giận
  cô ta sẽ rất giận khi thấy cửa sổ bị vỡ
  for nuts; for peanuts
  (lóng, xấu) (dùng ở câu phủ định)
  chút nào
  nó chẳng chơi bóng đá được chút nào cả
  a hard (tough) nut [to crack]
  (khẩu ngữ)
  the nuts and bolts
  (khẩu ngữ) chi tiết thực tế cơ bản (của một đề án…)
  off one's nut
  (lóng)
  điên, hóa điên
  you must be off your nut!
  Anh hóa điên rồi phỏng!

  * Các từ tương tự:
  nut-brown, nut-case, nut-house, nut-oil, nut-tree, nutate, nutation, nutationnumer, nutcracker