Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

nut-brown /nʌt'braun/  

  • Tính từ
    [có màu] nâu sẫm (như màu quả phỉ) (nói về rượu bia…)