Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (cơ học) chương động
    n. of angle chương động góc
    n. of vertical chương động của đường thẳng đứng
    O