Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

nut-house /'nʌthaus/  

  • Danh từ
    (lóng)
    bệnh viện tâm thần