Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (lóng)
    người điên; người kỳ cục