Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bedlamite /'bedləmait/  

  • Danh từ
    người điên
    Tính từ
    điên