Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

crackpot /'krækpɒt/  

  • Danh từ
    người lập dị; người kỳ cục