Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (thường thuộc ngữ) (khẩu ngữ)
    điên rồ