Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

one-sidedly /,wʌn'saididli/  

  • Phó từ
    theo một chiều (ý kiến…)
    (thể thao) [một cách] không cân sức