Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disproportionate /,disprə'pɔ:∫ənət/  

  • Tính từ
    không cân đối, không cân xứng

    * Các từ tương tự:
    disproportionately