Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dissimilar /di'similə[r]/  

 • Tính từ
  (+from, to)
  không giống, khác
  her latest book is quite dissimilar from her previous one
  cuốn sách mới nhất của bà ta hoàn toàn khác cuốn trước đó

  * Các từ tương tự:
  dissimilarity, dissimilarly