Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

heterogeneous /,hetərə'dʒi:niəs/  

 • Tính từ
  không thuần nhất, không đồng nhất
  the heterogeneous population of the USA
  dân cư không thuần nhất của nước Mỹ (gồm nhiều chủng tộc khác nhau)

  * Các từ tương tự:
  Heterogeneous capital, Heterogeneous product, heterogeneously