Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

heterogeneously /,hetərə'dʒi:niəsli/  

  • Phó từ
    [một cách] không thuần nhất, [một cách] không đồng nhất