Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dissimilarity /,disimi'læriti/  

  • Danh từ
    sự khác nhau