Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

discrepancy /di'skrepənsi/  

  • Danh từ
    sự khác biệt, sự không nhất quán
    có sự khác biệt đáng kể giữa hai lối thuật lại sự việc