Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự khác biệt; sự chênh lệch
    disparity in age and rank
    sự chênh lệch vể tuổi tác và cấp bậc