Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inequality /,ini'kwɒləti/  

  • Danh từ
    sự không bằng nhau, sự bất bình đẳng
    fight against racial inequality
    đấu tranh chống bất bình đẳng về chủng tộc
    điều bất bình đẳng