Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự bất công
    việc bất công