Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

imbalance /im'bæləns/  

  • Danh từ
    sự thiếu cân đối
    sự thiếu cân đối nghiêm trọng trong mậu dịch giữa hai nước

    * Các từ tương tự:
    imbalanced