Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • thiên kiến, khuynh hướng thiên về
  have a bias in favour of something
  có khuynh hướng thiên về cái gì
  he is without bias
  ông ta không có thiên kiến
  đường chéo
  cut on the bias
  cắt chéo (vải)
  Động từ
  (thường ở dạng bị động)
  có thiên kiến
  một ban giám khảo có thiên kiến
  ông ta rõ ràng thiên về chính phủ

  * Các từ tương tự:
  bias binding, biased, biasing