Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

partiality /pɑ:∫i'læti/  

  • Danh từ
    sự thiên vị
    sự rất thích, sự mê thích
    she has a partiality for French cheese
    bà ta rất thích pho mát Pháp