Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  thiên kiến; thành kiến
  những người tuyển chọn bị người ta cho là có thành kiến khi quên đưa anh ấu vào đội tuyển
  she has a prejudice against modern music
  cô ta có thành kiến với nhạc hiện đại
  the anthology reveals a prejudice in favour of lyric poets
  hợp tuyển tỏ ra thiên về (có thiên kiến về) các nhà thơ chữ tình
  to the prejudice of
  thiệt hại cho
  to the prejudice of somebody's rights
  thiệt hại cho quyền lợi của ai
  without prejudice to
  không hại đến
  Động từ
  làm cho (ai) có thiên kiến; làm cho (ai) có thành kiến
  prejudice someone against someone
  làm cho ai có thành kiến với ai
  prejudice someone in favour of someone
  làm cho ai [có] thiên [kiến] với ai
  làm hại đến; gây tổn hại cho
  sự thiếu kỷ luật tự giác đã làm hại đến cơ may thành công của chị ta

  * Các từ tương tự:
  prejudiced