Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

partisanship /pɑ:ti'zæn∫ip/  

  • Danh từ
    sự cùng phe; óc phe phái