Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

apartheid /ə'pɑ:thait/  /ə'pɑ:theit/

  • Danh từ
    chủ nghĩa phân biệt màu da, chủ nghĩa apacthai (ở Nam Phi trước đây)