Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  trai; đực; trống
  a male horse (human; bird)
  con ngựa đực, người con trai; con chim trống
  a male plant
  cây đực (hoa chỉ có nhị, không có nhụy)
  a male electrical plug
  cái phít cắm điện (cắm vào ổ điện)

  * Các từ tương tự:
  male chauvinism, male chauvinist, male voice choir, malediction, maledictive, maledictory, malefaction, malefactor, malefactress