Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

preconceived /,pri:kən'si:vd/  

  • Tính từ
    (thuộc ngữ)
    định trước, tiên định
    preconceived idea
    ý kiến tiên định