Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (từ Mỹ favoritism)
    thói thiên vị