Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

nepotism /'nepətizm/  

  • Danh từ
    gia đình trị; thói kéo người nhà vào làm; thói bao che dung túng người nhà (ở các cơ quan)