Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

prepossession /pri:pə'zeʃn/  

  • Danh từ
    thiên kiên, ý thiên (về cái gì)