Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

preferment /pri'fɜ:mənt/  

  • Danh từ
    sự thăng chức, sự thăng cấp
    he was hoping for preferment
    ông ta hy vọng được thăng chức