Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự thích hơn, sự ưa hơn
  there is milk and cream – do you have a preference?
  có sữa và kem đấy – anh thích cái nào hơn?
  vật được ưa thích hơn, cái được ưa thích hơn
  Bạn ưa thích gì hơn nào?
  sự ưu đãi, sự dành ưu tiên cho
  she try not to show preference in her treatment of the children in her care
  chị ta cố không dành ưu tiên cho cháu nào cả trong cách đối xử với các cháu chị trong giữ
  in preference to
  [thích] hơn là
  she chose to learn the voilin in preference to the piano
  chị ta chọn học đàn vi-ô-lông hơn là học pi-a-nô

  * Các từ tương tự:
  Preference revelation, preference share, preference shares, preference stock