Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  have a liking for something
  thích cái gì
  I've always had a liking for the sea
  tôi lúc nào cũng thích biển
  to somebody's liking
  làm ai hài lòng; hợp với ý thích của ai