Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

deviation /,di:vi'ei∫n/  

 • Danh từ
  (+from) sự trệch, sự lệch
  there was little deviation from his usual routine
  có sự sai lệch chút ít so với lề thói thường lệ của nó
  party ideologist accused her of deviation
  các nhà tư tưởng của đảng kết tội chị ta là đi sai lệch đường lối
  độ lệch
  a compass deviation of 5o
  độ lệch la bàn (so với chính bắc) là 5 độ

  * Các từ tương tự:
  deviation compensator, deviation constant, deviation distortion, deviation frequency, deviation ratio, deviation sensitivity, deviationism, deviationist