Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dissimilarly /di'similəli/  

  • Phó từ
    [một cách] khác nhau