Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    đa dạng
    her interests are very diverse
    những lĩnh vực quan tâm của cô ta rất đa dạng