Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unilateral /ju:ni'lætrəl/  

 • Tính từ
  (thường thuộc ngữ)
  đơn phương
  unilateral declarations
  tuyên bố đơn phương

  * Các từ tương tự:
  unilaterally