Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

one-sidedness /,wʌn'saididnis/  

  • Danh từ
    tính chất một chiều ( ý kiến…)
    (thể thao) tính chất không cân sức