Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inequitable /in'ekwitəbl/  

 • Tính từ
  không công bằng, bất công
  an inequitable division of profits
  một sự chia lợi nhuận bất công

  * Các từ tương tự:
  inequitableness