Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  một phần
  a partial recovery
  sự bình phục một phần
  a partial eclipse of the sun
  nhật thực một phần
  (thường thuộc ngữ) (+ towards) thiên vị
  trọng tài bị tố cáo là thiên vị (đối với đội nhà)
  (thuộc ngữ) (+ to) rất thích, mê thích
  he's partial to a glass of brandy after dinner
  ông ta rất thích một cốc rượu branđi sau bữa ăn tối

  * Các từ tương tự:
  Partial adjustment, Partial derivative, Partial equilibrium, partialism, partiality, partially, partialness