Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

discriminatory /di'skriminətəri/  

 • Tính từ
  phân biệt đối xử, kỳ thị
  discriminatory policies
  chính sách kỳ thị

  * Các từ tương tự:
  Discriminatory pricing