Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  riêng biệt, dành riêng
  he belongs to an exclusive club
  ông ta thuộc một cuộc phỏng vấn riêng biệt
  an exclusive interview
  một câu lạc bộ dành riêng (cho một tờ báo…)
  độc quyền
  an exclusive agency for the sale of Ford cars in this town
  một hãng độc quyền bán xe Ford trong thành phố này
  duy nhất, độc nhất
  painting has not been her exclusive occupation
  hội họa không phải là công việc duy nhất của bà ta
  loại trừ nhau
  the two plans are mutually exclusive
  hai kế hoạch ấy loại trừ lẫn nhau (chấp nhận kế hoạch này thì phải bỏ kế hoạch kia)
  exclusive of somebody (something)
  không gộp vào, không kể đến
  the ship has a crew of 57 exclusive of officers
  con tàu có thủy thủ đoàn 57 người, không kể sĩ quan
  Danh từ
  (cách viết khác exclusive story)
  truyện dành riêng (cho một tờ báo)
  a Daily Mirror exclusive
  truyện dành riêng cho tờ Daily Mirror

  * Các từ tương tự:
  EXCLUSIVE OR (XOR) circuit, exclusively, exclusiveness