Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  ngăn chặn
  exclude a person from membership of a society
  ngăn không cho một người nhập hội
  phải ngăn mọi luồng gió lùa không cho vào phòng
  loại trừ
  chúng ta không thể loại trừ khả năng cháu bé đã chạy trốn
  không tính gộp vào, không kể
  cơm trưa mỗi người 5 bảng, không kể đồ uống

  * Các từ tương tự:
  excluded, excluder