Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (forbade, forbad; forbidden)
  cấm
  I can't forbid you (your seeingthat man again
  tôi không cấm anh gặp lại ông ấy
  if you want to goI can't forbid you
  nếu anh muốn đi, tôi không cấm
  cấm [bất cứ ai] hút thuốc trong phòng này
  luật pháp cấm xây dựng trên đất này
  ngăn cản, không cho phép
  sự thiếu thì giờ không cho phép (vì thiếu thì giờ nên không thể) thảo luận thêm nữa về điểm này
  God (Heaven) forbid [that…]
  lạy trời đừng có (xảy ra chuyện gì)

  * Các từ tương tự:
  forbiddance, forbidden, forbidden fruit, forbidden ground, forbidding, forbiddingly, forbiddingness, forbidingly